Forsiden
Om foreningen
Bli medlem
Turer
Møter
Geologisk info/ Artikler
Geologien i Trøndelag
Fossiler
Litteratur
Salg
Juniorgruppa
Aktiviteter
Nyheter
Bilder
Lenker
Søk
[Du står her: Om foreningen/Vedtekter]

Vedtekter

Vedtekter vedtatt på årsmøtet 12. mars 1975, med senere endringer og tillegg av 21.2.1979, 9.3.2005, 2.4.2008, 3.3.2010, 4.3.2015 og 8.3.2023

1.
Trøndelag Amatørgeologiske Forening skal være en forening for alle med interesse for
geologi (bergarter, mineraler, fossiler, bevaring av gruveminner mm.) og bearbeiding av steiner.

Foreningen skal holde regelmessige møter og ekskursjoner og formidle kunnskaper om 
faget blant sine medlemmer.

2.

Foreningen skal ledes av et styre på 7 medlemmer med leder, nestleder, sekretær, kasserer,
materialforvalter og to styremedlemmer. Det velges ett varamedlem.

Årsmøtet velger styremedlemmer og varamedlem for ett år, på en slik måte at 3 eller 4
medlemmer er på valg hvert år hvis mulig. Blant styremedlemmene velger årsmøtet leder for ett år.

Revisor velges for ett år. En valgkomite på to medlemmer velges for to år slik at ett nytt
medlem i valgkomiteen velges hvert år.

Kandidatene til alle valg skal være forespurt og sagt seg villige.

Styret foretar konstituering på første ordinære styremøte etter årsmøtet.

Leder og kasserer har signatur hver for seg.

Alle valg bør skje skriftlig.

3.

Vedtak i styret fattes med simpelt flertall av de fremmøtte. Styret er beslutningsdyktig når
minst 5 personer er til stede, derav leder eller nestleder.


Endringer i vedtektene kan bare gjøres på årsmøtet eller ved ekstraordinær generalforsamling.

Før styret gjør vedtak som berører driften av juniorgruppa, skal juniorgruppa gis anledning
til å avgi skriftlig uttalelse, eller utpeke en representant som gis møte- og talerett i styremøtet.

4.

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars. Det innkalles med 14 dagers varsel.

Regnskap og årsmelding vedlegges innkallingen.

Forslag som ønskes behandlet må fremsettes skriftlig overfor styret senest 8 dager før

årsmøtet.

5.

Medlemskontingent fastsettes av deltakerne i årsmøtet for ett år av gangen og gjelder for
det påfølgende året.

6.

Årsmøtet skal:

a. Godkjenne innkalling og dagsorden

b. Velge ordstyrer og møtesekretær

c. Behandle årsmelding

d. Behandle revidert årsregnskap

e. Behandle innkomne forslag

f. Vedta handlingsplan

g. Vedta kontingent for påfølgende år

h. Vedta budsjett

i. Foreta valg av

    -styremedlemmer for ett år

    -leder for ett år

    -varamedlemmer for ett år

    -revisor for ett år

    -medlem til valgkomite for to år-ett nytt hvert år


 
 Skriv ut

 

Design: BQueen