Forsiden
Om foreningen
Bli medlem
Turer
Møter
Geologisk info/ Artikler
Geologien i Trøndelag
Fossiler
Litteratur
Salg
Juniorgruppa
Aktiviteter
Nyheter
Bilder
Lenker
Søk
[Du står her: Turer/Tur regler]

 
TURREGLER
 
FOR
 
TRØNDELAG AMATØRGEOLOGISKE FORENING

 GENERELT

 
1.         Følg henvisninger fra turleder.
 
2.         Vær kledd og utstyrt etter forholdene.
 
3.         Ved slag mot stein og fjell bruk vernebriller eller annen beskyttelse av øynene.
 
4.         Ta hensyn til omkringstående – be dem eventuelt fjerne seg eller snu seg bort mens du banker.
 
5.         Bruk hjelm under arbeid i og opphold ved høye skjæringer, overhengende fjell, i tunneler eller gruveganger.
 
6.         Bruk verktøy og utstyr som er beregnet for arbeid med stein.
 
7.         Foreta deg ikke noe som kan sette deg selv eller andre i fare – klatring, balansering,
             løping, hopping og lignende i fast og løst fjell.
 
8.         Ved arbeid i skjæringer, på gruvetipper og i skrått fjell – sørg for et ingen kan treffes
            av løse steiner eller annet fallende materiale.
 
9.         Overbelast verken deg selv, dine bæreredskaper, kjøretøy eller venner. La ikke turen
bli avhengig av deg, ditt tempo og dine innfall.
 
10.       Turkomitéen forbeholder seg rett til å utelukke personer som gjentatte ganger, og etter
           advarsel, unnlater å følge intensjonene ovenfor – nemlig å verne om individets og
            gruppens sikkerhet og dermed å skape et best mulig grunnlag for vellykkede turer.
 
11.       Forsikring: TAGF stiller seg ikke ansvarlig for skader, tyveri ol. i forbindelse
med turer og transport. Enhver plikter selv å sørge for egen forsikring for dette.
 
 
  
UTFYLLENDE REGLER
 
A         Dersom du er avhengig av skyss, så sørg for at du ikke legger beslag på mer plass enn nødvendig. Unngå tilgrising av andres kjøretøy og utstyr. Hunder kan IKKE medtas såfremt ikke ditt eget kjøretøy benyttes, eller dette er avtalt på forhånd. Gjør opp for deg uoppfordret før turen er over. Dekk egne utgifter underveis.
 
B.        Ved eventuelle overnattinger – husk at du deler på husholdet. Kjøp matvarer og lignende i god tid før butikkene stenger. Ta del i matlaging, oppvask, rengjøring og rydding. Dersom du velger å gå sent til ro, sørg for at de som allerede sover får hvile i fred.
 
C.        Tenk naturvern! Unngå bråk og forsøpling eller skade på vegetasjon og eiendom. Sørg for at foreningens navn og rykte ivaretas. Innhent så langt det er mulig grunneierens tillatelse til å ta ut stein.
 
 
  
TURLEDER
 
1.         Turlederen har ansvaret og bestemmer til enhver tid over turen.
 
2.         Turlederen har myndighet til å begrense antallet på deltakere slik at det står i forhold til målet for turen og at tallet på biler kan begrenses.
 
3.         Turlederen er den som holder kontakt med grunneier og/eller beboere i området.

 


 
 Skriv ut

 

Design: BQueen